B-stok, ul. Botaniczna

Home B-stok, ul. Botaniczna

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.2: Działania na rzecz równowagi praca – życie

Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „FIT KIDS” beneficjent Opieka dzienna nad dziećmi Fit Kids Anna Sobocińska prowadzi na bieżąco rekrutację do żłobka sportowego Fit Kids w Białymstoku przy ul. Botanicznej 9a lok U6 , w miarę dostępności miejsca w żłobku. W przypadku chęci zgłoszenia się do projektu, proszę o kontakt telefoniczny pod numer 793 743 433.

Okres realizacji projektu: 1.08.2018 – 30.09.2019

Wartość projektu: 362 391,25 PLN

Dofinansowanie: 307 991,25 PLN
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja związana z realizacją projektu dostępne są na stronie www.fitkids.info.pl oraz w żłobku w Białymstoku przy ul. Botanicznej 9a lok U6 lub pod numerem telefonu: 793 743 433.

Główne rezultaty:

  1. Wsparcie ośrodka pełniącego funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – 1 żłobek
  2. Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i powracających na rynek pracy p przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia – 20 osób
  3. Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 osób

Grupa docelowa (zgodnie z Regulaminem konkursu pkt. 4.3 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020):

  • osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia ) – 20 osób

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców wśród 20 osób ( w tym 17 K ) z terenu miasta Białystok sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie nowych miejsc opieki w żłobku (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ) i zapewnienie opieki instytucjonalnej w żłobku ich dzieciom do 12 m-cy, nie poźniej jednak niż do 30.09.2019

Regulamin udziału w projekcie: pobierz tutaj

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: pobierz tutaj