B-stok ul. Pogodna

Home B-stok ul. Pogodna
IMG_20210611_203102-min

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja do żłobka w ramach projektu „Fit Kids” trwa do maj – sierpień 2020 lub do wyczerpania miejsc.

Nabór obejmuje okres: 01.09.2020 – 31.08.2020

Projekt skierowany jest do 20 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 (powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia) z terenu miasta Białystok.

O przyjęcie dzieci do żłobka w ramach projektu mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni, którzy spełnią następujące warunki:

  1. wypełnią i złożą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka,
  2. wypełnią i złożą deklarację uczestnictwa w projekcie,
  3. wypełnią i złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu,
  4. wypełnią i złożą oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna,
  5. wypełnią i złożą oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o statusie na rynku pracy.

Kryteria premiujące:

  1. dzieci matek lub ojców, posiadających stopień niepełnosprawności – 5 pkt. (orzeczenie)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

    • stronie internetowej fitkids.info.pl(do pobrania)
    • w biurze projektu: Ul. Zambrowska 46 Kleosin 16-001 lub w Placówce nr 3: ul. Pogodna 4b lok U12 Białystok 15-354 (miejsce świadczenia opieki)

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i
podpisem Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika dziecka.

W/w dokumenty należy złożyć do 20.08.2020 do godziny 17.00 w siedzibie lub przesłać pocztą na
adres żłobka (decyduje data stempla pocztowego) lub wysłać w formie skanowanych dokumentów
na adres e’mailowy podany poniżej:


Żłobek sportowy „FITKIDS”
Ul. Zambrowska 46 Kleosin 16-001
tel. 793 743 433
email: biuro@fitkids.pl
www.fitkids.info.pl

O wynikach rekrutacji dzieci do projektu „Fit Kids” rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni
telefonicznie do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w żłobku lub pod nr telefonu wskazanym w
ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja do Projektu jest otwarta, jawna, na jednakowych warunkach dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w Projekcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 bez względu na ich płeć, stopień niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne.