Regulamin

Home Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA SPORTOWEGO „FITKIDS”

 

             I. ORGANIZACJA PRACY

 

 1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, dni pomiędzy świętami (typu „długi” weekend) oraz przerwy urlopowej w lipcu, którą ustala  Dyrektor z miesięcznym uprzedzeniem rodziców.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od  6 miesiąca  życia do 4 roku życia dziecka, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 5. W ramach czesnego gwarantujemy: opiekę nad dzieckiem, wszelkie przybory plastyczne, zajęcia dodatkowe oraz ubezpieczenie NNW dziecka.
 6. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
  • Piłkę nożną
  • Gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia taneczne
  • pływanie
  • umuzykalnienie
  • logopedia
  • zajęcia ogólnorozwojowe ( sensoplastyka, bajkoterapia, biblioterapia )
 7. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu wywieszonego w Placówce, Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność instruktora zajęć z przyczyn niezależnych, zajęcia mogą w danym dniu, tygodniu, miesiącu się nie odbyć, nie wpływa to na opłatę miesięcznego czesnego za żłobek. W miesiącach wakacyjnych żłobek zastrzega sobie prawo do braku  zajęć sportowych- dodatkowych z powodu okresu urlopowego instruktorów. W tym czasie cały czas odbywają się zajęcia prowadzone przez opiekunki, t.j. plastyczne, muzyczne, sensoryczne, bajkoterapia, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe.
 8. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opiekę.
 9. W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Dyrektora żłobka.
 10. Żłobek prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 4.
 11. Wyżywienie dziecka w żłobku jest dodatkowo płatne z góry  do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora najpóźniej do godz. 17.00  w dzień poprzedzający  nieobecność dziecka, smsem (imię i nazwisko dziecka i placówka do której uczęszcza) na telefon Placówki.  Jedynie to umożliwi uwzględnienie odliczenia dziennej stawki żywieniowej w następnym miesiącu. Dzienna stawka żywieniowa  wynosi 12 zł
  Numer telefonu pod który należy zgłaszać nieobecność dziecka w żłobku: 793 743 433

 

              II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

 

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za wyżywienie.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją  Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do żłobka niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
 3. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie żłobek „FITKIDS” zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka.
 4. Rekrutację do żłobka prowadzi Właściciel i Dyrektor.
 5. Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.
 6. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku, żłobek „FITKIDS” informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie ma możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystane dni z abonamentu / czesnego.
 7. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy
 8. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów). Dziecko z objawami choroby nie zostanie przyjęte do żłobka.
 9. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka Rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekunka wezwie pomoc, za którą Rodzic będzie zobowiązany zapłacić. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
 10. Po przebytej chorobie Rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do Żłobka.
 11. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora żłobka.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną, pełnoletnią osobę, upoważnioną  przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.  W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17.00, naliczona będzie opłata 20zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie opiekunki go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości opiekunka kontaktuje się z Rodzicami.
 14. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
 15. Wypowiedzenie umowy o opiece nad dzieckiem, Rodzice (prawni opiekunowie) muszą złożyć na piśmie dla Dyrektora żłobka, z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia. Czesne oraz opłata za wyżywienie nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji. 
 16. Dyrektor Żłobka „Fit Kids” ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku  przekraczania terminów płatności przez Rodzica/Opiekuna prawnego lub w przypadku naruszenia zasad i postanowień Regulaminu lub Statutu.
 17. W przypadku rezygnacji ze żłobka lub wygaśnięcia umowy Rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszego żłobka w ciągu 14 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.
 18. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest cały rok.
 19. Podstawą rekrutacji jest kolejność zgłoszeń.
 20. Wyprawka powinna zawierać: ubranie na zmianę, pampersy , ceratkowy śliniak , pościel przedszkolną, mokre chusteczki dla niemowląt, butelka, kubek niekapek. Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka

 

III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
 2. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 roku życia, w uzasadnionych przypadkach do 4 roku życia dziecka.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Właściciela, w porozumieniu z personelem.
 4. Ramowy Plan Dnia jest podany do wiadomości Rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.fitkids.info.pl
 5. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 6. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, przygotowywane przez firmę cateringową (śniadanie, obiad I danie, obiad II danie, podwieczorek). Istnieje możliwość przynoszenia własnych posiłków dla dziecka w uzasadnionych przypadkach. W wyżywieniu możliwe jest uwzględnianie indywidualnych diet dziecka.

 

 

               IV. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI

 

 1. Żłobek FITKIDS prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Pracą żłobka kieruje Właściciel i Dyrektor mgr Anna Sobocińska.
 3. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe przejmuje wskazany przez niego pracownik Żłobka.
 4. Właściciel i Dyrektor kierują całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Właściciel pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.
 6. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.
 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań Żłobka.
 8. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.
 9. Gospodaruje mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi.
 10. Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka

 

 

                   V. PERSONEL I JEGO OBOWIĄZKI

 

 1. Ilość pracowników w żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Właściciel Żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:
  • Ustaleń wewnętrznych,
  • Ustalonego porządku,
  • Instrukcji obowiązujących w placówce,
  • Ustalonego czasu pracy,
  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przepisów przeciwpożarowych,
  • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
  • Tajemnicy służbowej.
 2. Każdy pracownik zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice/opiekunowie prawni i Dyrektor żłobka.
 4. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia Rodziców/opiekunów prawnych pozostaje pod opieką opiekunki.
 5. Opiekunka w  żłobku, która zauważyła lub dowiedziała się o wypadku, jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązana niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu dziecku i wezwać karetkę pogotowia. Następnie zabezpiecza miejsce zdarzenia, powiadamia Dyrektora i Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji.

 

 

            VI. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

Rodzice mają prawo do:

 1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
 2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
 3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

 

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

Rodzice mają obowiązek:

 1. Interesowania się treścią pracy Żłobka.
 2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń.
 3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora Żłobka.
 4. Terminowego uiszczania opłat.
 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka
 6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego Dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Placówki.
 10. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu, Statutu oraz Cennika żłobka „FITKIDS”

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2016