RODO

Home RODO

RODO

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Niepubliczny Żłobek „Fit Kids” zarejestrowany przy ul. Zambrowskiej 46  16-001 w Kleosinie.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko (rodziców/dziecka)
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL(dziecka)/ dowodu osobistego lub paszportu (rodzica/opiekuna prawnego);
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej.
 • numery telefonów obojga rodziców

 

 1. Cel zbierania danych

Zbieramy Państwa dane w następujących celach:

 

 • proces rekrutacyjny dziecka do placówki,
 • realizacja zadań oświatowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w placówce,
 • umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty naszej placówki,
 • realizacji działań promocyjnych placówki.

 

 1. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Niepubliczny Żłobek „Fit Kids” zarejestrowany przy ul. Zambrowskiej 46 16-001 w Kleosinie, w placówce Firmy przy ul. Zambrowskiej 46 16-001 w Kleosinie, znajdującym się w Polsce.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Wszelkie informacje na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych są dostępne w naszej placówce pod adresem: Niepubliczny Żłobek „Fit Kids”, ul. Zambrowska 46  16-001 Kleosin.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami w naszej placówce pod adresem: Niepubliczny Żłobek „Fit Kids”, ul. Zambrowska 46, 16-001 Kleosin.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Właścicielem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@fitkids.info.pl lub list na adres: Niepubliczny Żłobek „Fit Kids”, ul. Zambrowska 46  16-001 Kleosin. Skarga zostanie rozpatrzona i podjęta zostaną działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.